Afera Amber Gold – szczegółowe kalendarium

2 listopada 2014

2003

2003 – 19-letni Marcin Stefański zakłada sieć punktów do płacenia rachunków ? Multikasa

 

2008

2008 – Za przywłaszczenie 174 tys. zł w aferze Multikasy sąd skazał Plichtę na rok i 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu i nakazał zwrócić pieniądze oszukanym.

 

2009

27 stycznia 2009 – Powstaje Grupa Inwestycyjna Ex Sp. z o.o. przemianowana pól roku później na Amber Gold pierwszy dom składowy w Polsce.

15 grudnia 2009 – Komisja Nadzoru Finansowego zawiadamia Prokuraturę w Gdańsku o możliwości popełnienia przestępstwa przez Amber Gold (podejrzenie iż firma może pro­wa­dzić dzia­łal­ność ban­ko­wą bez od­po­wied­niej li­cen­cji).

28 grudnia 2009 – Prokuratora Gdańsk-Oliwa przesyła zawiadomienie do prokuratury Gdańsk-Wrzeszcz. Do sprawy został wskazany referent. Rozpoczęto dochodzenie sprawdzające.

 

2010

7 stycznia 2010 – Amber Gold otrzymało prośbę o przekazanie niezbędnych informacji, między innymi regulaminu stosowania lokat oraz wzorów umowy. Referent zapoznała się z ofertą Amber Gold oraz materiałem na temat działalności parabankowych.

12 stycznia 2010 – Amber Gold nadesłało notatkę na temat działania firmy.

20 stycznia 2010 – Wysłane zostało ponaglenie do Marcina Plichty o przesłanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorstw składowych, jak również informacji na temat lokat oraz szczegółach transakcji.

22 stycznia 2010 – Prokuratura Gdańsk Wrzeszcz odmówiła śledztwa z braku znamion przestępstwa.

10 lutego 2010 – KNF składa zażalenie do sądu na decyzję Gdańsk-Wrzeszcz o braku śledztwa.

23 lutego 2010 – Wrzeszcz przesłał akta główne sprawy do sądu Gdańsk Południe.

5 kwietnia 2010 – Sąd Gdańsk Południe uznał, że KNF miała rację i uchylił decyzję prokuratury Wrzeszcz. Prokurator nieprawidłowo ustalał stan faktyczny sprawy na podstawnie niepełnego i niezgodnego z prawdą materiału.

11 maja 2010 – Referent prokuratury Wrzeszcz zawiadomił policję w Gdańsku o możliwości popełnienia przez Amber Gold i Marcina Plichtę przestępstwa gospodarczego. Referent polecił policji przesłuchać prezesa Amber Gold jako świadka. Zalecił również przesłuchania klientów Amber Gold.

18 maja 2010 – Policja wszczęła dochodzenie ws. gromadzenia środków innych osób przez Amber Gold i możliwości popełnienia przy tym przestępstwa.

21 czerwca 2010 – Do prokuratury wpłynęło pismo z KNF. Było to uzupełnienie akt z 15 grudnia 2009 roku o informacje z banku BGŻ S.A. który donosi o czynnościach pośrednictwa ubezpieczeniowego, na które Amber Gold nie ma zezwolenia.

9 lipca 2010 – Wpłynęło kolejne uzupełnienie o decyzję cofnięcia Amber Gold zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstwa składowego. 21 czerwca zgodę taką unieważnił Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Decyzja miała zostać wykonana natychmiastowo.

18 sierpnia 2010 – Po analizie materiału policji, prokuratura rejonowa Wrzeszcz umarza postępowanie

9 września 2010 – KNF składa kolejne zażalenie na decyzje prokuratury.

10 grudnia 2010 ? Sąd Gdańsk Południe po rozpatrzeniu zażalenia postanawia uchylić wstrzymanie postępowania. Zdaniem sądu, prokurator pominął zalecenia sądu (15 kwiecień 2010), co rzutowało na ustalenia faktyczne. Doszło tylko do przesłuchania Plichty bez weryfikacji jego twierdzeń poprzez konfrontację z umowami oraz opiniami klientów.

 

2011

5 stycznia 2011 – Prokurator Gdańsk Wrzeszcz przedłuża dochodzenie do 1 marca. Akta zostały przesłane do komendy policji.

26 stycznia 2011 – Komenda poprosiła o dokumentację za rok 2009/2010, a Urząd Skarbowy o zeznania podatkowe Amber Gold za rok 2010 i poprosiła o opinie w tej sprawie biegłego rewidenta.

początek lutego 2011 – Policja rozmawia z rewidentem, który zapewnił, że sporządzi opinie do 30 maja 2011. Do 15 lutego polecono przesłuchać księgowego Amber Gold pod kątem ksiąg rachunkowych.

15 lutego 2011 ? prezes Amber Gold poinformował, że dokumenty znajdują się w Gdańsku oraz Krakowie, co uniemożliwi mu rozliczenie się podatkowo.

31 marca 2011 – Przesłuchano biegłego pytając, jakie dokumenty należy zabezpieczyć.

14 kwietnia 2011 – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku poinformował prokuraturę Gdańsk-Wrzeszcz, że Amber Gold nie złożyło sprawozdania podatkowego za rok 2010.

21 kwietnia 2011 – Komenda policji poinformowała prokuraturę, że nie przeprowadzono nakazanych czynności, gdyż prezes spółki był na urlopie.

2 maja 2011 – Przedłużono czas oczekiwania, gdyż do 30 kwietnie nie spłynęła opinia biegłego.

31 maja 2011 – Biegły poinformował, że czas oczekiwania na opinię wydłuży się do 31 lipca. W tym samym dniu prokurator referent wnosi po konsultacjach z Gdańsk-Wrzeszcz o zawieszenie dochodzenia.

lipiec 2011 – Amber Gold prze­ję­ła więk­szo­ścio­we udzia­ły w dwóch pol­skich li­niach lot­ni­czych OLT Je­ta­ir oraz Yes Air­ways – po­wsta­ła marka OLT Express.

1 lipca 2011 – Prokurator referent poprosił o listę dokumentów potrzebnych do jego opinii. On sam wydał ją 18 lipca.

21 lipca 2011 – Wydano postanowienie o wydanie przez Amber Gold ewidencji przychodów metali szlachetnych, umów podpisanych oraz rozwiązanych i przekazanie ich do policji.

12 sierpnia 2011 – Policja otrzymała informacje, że władze Amber Gold przekażą dokumenty do 26 sierpnia, następnie przedłużają termin do października.

15 listopada 2011 – Policja otrzymała wzory umów za rok 2009/2010, informacje o obrotach i saldach bankowych oraz depozytach.

21 września 2011 – KNF w piśmie z 15 września informowała, że Amber Gold inwestuje w OLT, co może dowodzić o ryzyku. Opinia wpłynie od biegłego dopiero w lutym 2012 roku (zlecono w styczniu 2011).

21 listopada 2011 – Do Prokuratora Generalnego wpływa pismo od KNF z uwagami ws. dochodzenia prowadzonego przez Gdańsk-Wrzeszcz i czynności związane z zawieszeniem dochodzenia.

grudzień 2011 – Prokurator Generalny wzywa zastępcę prokuratora w Gdańsku o nadzór nad Gdańsk-Wrzeszcz oraz informacje o stanowisku KNF. Prokurator wykazał brak podstaw do zmiany referenta oraz podtrzymuje zawieszone postępowanie. Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że decyzja nie jest zasadna. Powód zbyt długiego terminu oczekiwania na decyzję nie mieści się w wykazie zasadnych powodów.

 

2012

5 stycznia 2012 – Naczelnik Gdańskiej prokuratury wysłał do sądu apelacyjnego wniosek o objęcie nadzoru nad sprawą. Sąd okręgowy nie wysłał go dalej ze względu na brak opinii biegłego. Pismo biegłego wpłynęło dopiero 4 kwietnia. Wtedy rozpoczęto dochodzenie, lecz prokuratura nie objęła nad nim nadzoru. Prokuratura apelacyjna była przekonana że prokuratura okręgowa pilnowała działań prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz.

15 marca 2012 – Michała Tuska podejmuje współpracę z OLT Express

4 kwietnia 2012 – Rozpoczęto dochodzenie. Akta znów otrzymał biegły z poleceniem wydania opinii do końca sierpnia.

17 kwietnia 2012 – Do prokuratury Gdańsk Wrzesz wpięło pismo z KNF zawiadamiające o nie złożeniu przez Amber Gold sprawozdania za rok 2010.

18 maja 2012 – Do prokuratury wpłynęło pismo z Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku o deklaracjach VAT za roku 2009.

19 maja 2012 – ABW otrzymało doniesienie od BGŻ S.A na zarząd Amber Gold o możliwość prania brudnych pieniędzy. ABW w Gdańsku zawiadomiło o tym prokuraturę Gdańsk-Wrzeszcz.

28 czerwca 2012 – Pro­ku­ra­tu­ra wsz­czę­ła śledz­two w spra­wie „do­pusz­cze­nia od wrze­śnia 2010 do 15 maja 2012 w Gdań­sku, w celu osią­gnię­cia ko­rzy­ści ma­jąt­ko­wej, do nie­ko­rzyst­ne­go roz­po­rzą­dze­nia mie­niem w kwo­cie łącz­nej 25 mi­lio­nów zł przez wpro­wa­dze­nie w błąd nie­usta­lo­nych osób w ten spo­sób, iż wpła­ca­ne przez kon­tra­hen­tów kwoty na zakup złota i za­bez­pie­cze­nia w ten spo­sób lokat oraz gwa­ran­to­wa­nych od­se­tek, w rze­czy­wi­sto­ści wy­dat­ko­wa­no na inne przed­się­wzięcia o cha­rak­te­rze go­spo­dar­czym i nie zwią­za­ne z taką dzia­łal­no­ścią”. Ko­deks karny prze­wi­du­je za to karę do 10 lat wię­zie­nia.

2 lipca 2012 – Pro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Gdań­sku po­wie­rzy­ła do pro­wa­dze­nia Agen­cji Bez­pie­czeń­stwa We­wnętrz­ne­go śledz­two w spra­wie wpro­wa­dze­nia w błąd klien­tów Amber Gold co do za­bez­pie­cze­nia ich lokat za­ku­pem złota oraz po­dej­rze­nia „pra­nia brud­nych pie­nię­dzy”.

13 lipca 2012 – Spół­ka Amber Gold zło­ży­ła do sądu okrę­go­we­go w War­sza­wie pozew prze­ciw­ko KNF, która umie­ści­ła spół­kę na li­ście ostrze­żeń pu­blicz­nych. Zda­niem przed­sta­wi­cie­li spół­ki, KNF swo­imi dzia­ła­nia­mi na­ru­szy­ła wia­ry­god­ność i re­no­mę firmy.

26 lipca 2012 – OLT Express ogło­sił, że za­wie­sza wszyst­kie rejsy re­gu­lar­ne.

27 lipca 2012 – Urząd Lot­nic­twa Cy­wil­ne­go za­wie­sił bez­ter­mi­no­wo kon­ce­sję lot­ni­czą spół­ce OLT Express Re­gio­nal z grupy OLT Express. Spół­ka Amber Gold po­in­for­mo­wa­ła, że wy­co­fu­je się z in­we­sty­cji w linie lot­ni­cze OLT Express z po­wo­du za­blo­ko­wa­nia przy­cho­dów ze sprze­da­ży bi­le­tów OLT przez ope­ra­to­ra płat­no­ści. Wnio­sek o upa­dłość ukła­do­wą zło­ży­ła firma OLT Express Re­gio­nal.

31 lipca 2012 – Linie lot­ni­cze OLT Express za­wie­si­ły prze­lo­ty czar­te­ro­we na tra­sach za­gra­nicz­nych.

1 sierp­nia 2012 – Spół­ka OLT Express Po­land zło­ży­ła wnio­sek o upa­dłość, a ULC za­wie­sił kon­ce­sję spół­ki. Kilka dni póź­niej ho­len­der­ski in­we­stor Panta Hol­dings po­in­for­mo­wał, że kupił od Amber Gold nie­miec­kie to­wa­rzy­stwo lot­ni­cze OLT Express Ger­ma­ny (w 2011 r. AG prze­ję­ła nie­miec­ką firmę OLT i prze­mia­no­wa­ła ją na OLT Express Ger­ma­ny).

sierpień 2012 ? w związku z kło­po­ta­mi Amber Gold podjęto de­cy­zję o tym, iż spół­ka nie bę­dzie spon­so­rem filmu o Lechu Wa­łę­sie w reż. An­drze­ja Wajdy. Szef Akson Stu­dio, które jest pro­du­cen­tem tego filmu oraz dy­rek­tor Pol­skie­go In­sty­tu­tu Sztu­ki Fil­mo­wej wy­ja­śni­li, że pie­nią­dze prze­ka­za­ne pro­du­cen­tom „Wa­łę­sy” przez spół­kę zo­sta­ną zło­żo­ne w de­po­zy­cie ban­ko­wym do czasu wy­ja­śnie­nia spra­wy Amber Gold.

3 sierp­nia 2012 – Pre­zes Amber Gold Mar­cin Plichta po­in­for­mo­wał, że jego spół­ka nie ma tech­nicz­nej moż­li­wo­ści wy­pła­ty pie­nię­dzy z de­po­zy­tów swo­ich klien­tów. Prezes po­in­for­mo­wał, że spół­ka zło­ży­ła w Pro­ku­ra­tu­rze Okrę­go­wej w Gdań­sku za­wia­do­mie­nie o „po­dej­rze­niu po­peł­nie­nia prze­stęp­stwa przez funk­cjo­na­riu­szy pu­blicz­nych, pra­cow­ni­ków Ko­mi­sji Nad­zo­ru Fi­nan­so­we­go i Agen­cji Bez­pie­czeń­stwa We­wnętrz­ne­go”. Szef Amber Gold twier­dził też, że ABW pro­wa­dzi­ła prze­ciw jego fir­mie akcję o kryp­to­ni­mie Ikar. Jako dowód przed­sta­wił dzien­ni­ka­rzom rze­ko­mą no­tat­kę ABW w tej spra­wie. ABW oświad­czy­ła, że to fał­szyw­ka i za­po­wie­dzia­ła zło­że­nie w tej spra­wie za­wia­do­mie­nia do pro­ku­ra­tu­ry.

6 sierp­nia 2012 – Mar­cin Plichta za­po­wie­dział, że od 7 sierp­nia Amber Gold za­cznie wy­pła­cać klien­tom ich środ­ki pie­nięż­ne, a wy­pła­ta może po­trwać 3 dni ro­bo­cze.

13 sierpnia 2012 – Zapada decyzja o likwidacji Amber Gold i zamknięciu oddziałów spółki, a także o wypowiedzeniu wszystkim klientom przedsiębiorstwa obowiązujących umów depozytów towarowych.

17 sierpnia 2012 – ABW zakończyło przeszukania pomieszczeń związanych z Amber Gold. Śledczy zabezpieczyli m.in. 57 kg złota, kilogram platyny oraz ok. kilogram srebra.

18 sierp­nia 2012 – Pro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Gdań­sku po­sta­wi­ła Mar­ci­no­wi Plichcie sześć za­rzu­tów. Otrzy­mał dozór po­li­cyj­ny oraz zakaz opusz­cza­nia kraju. Następnie trafił do aresztu, gdzie przyznano mu status więźnia „szczególnie chronionego”.

20 sierpnia 2012 – Prokuratura Okręgowa w Gdańsku rozpoczęła sprawdzanie, czy złoto znalezione podczas przeszukania siedzib spółek i miejsc mających związek z działalnością firmy Amber Gold było przechowywane na potrzeby jej klientów.

21 sierpnia 2012 – Prokuratura Generalna i resort sprawiedliwości analizują akta dotyczące wszystkich postępowań organów ścigania i sądów ws. Amber Gold.

22 sierpnia 2012 – Rzecznik dyscyplinarny Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku wszczął postępowanie wyjaśniające wobec prokurator z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz, która wcześniej zajmowała się działalnością Amber Gold z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego z 2009 roku.

23 sierpnia 2012 Ustanowiony przez sąd zarządca przymusowy w spółce Amber Gold, mec. Józef Dębiński, powiedział, że do 5 października ma przedstawić sądowi sprawozdanie z działań i informacje o majątku spółki.

24 sierpnia 2012 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał w zakończonym postępowaniu, że reklamy publikowane przez Amber Gold nie wprowadzały klientów w błąd.

28 sierpnia 2012 Rzecznik dyscyplinarny Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku wszczął postępowania wyjaśniające dotyczące działań kolejnych pięciu prokuratorów, zajmujących się w przeszłości sprawami związanymi z działalnością spółki Amber Gold.

29 sierpnia 2012 Gdańska prokuratura okręgowa postawiła zarzut oszustwa znacznej wartości szefowi Amber Gold, za co grozi do 15 lat więzienia. Wystąpiła też do sądu z wnioskiem o trzymiesięczny areszt.

30 sierpnia 2012 Sąd aresztował Marcina Plichtę na trzy miesiące. Później areszt był wielokrotnie przedłużany.

październik 2012 – Katarzyna Plichta, żona prezesa Amber Gold usłyszała osiem zarzutów. Prokuratura zastosowała wobec niej dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju

 

2013

3 marzec 2013 – Prokuratura Okręgowa w Łodzi umarza postępowanie ws. popełnienia przestępstwa przez Michała Tuska w związku ze współpracą z OLT Express

kwiecień 2013 ? Prokuratura zarzuca żonie szefa Amber Gold współdziałanie w oszustwie. Kobieta również trafiła do aresztu.

11 czerwca 2013 – Łódzka prokuratura zleca firmie doradczej Ernst & Young przygotowanie kompleksowej analizy finansowo-ekonomiczna spółki Amber Gold. Opinia ma być gotowa do końca 2013 roku.

 

2014

1 marzec 2014 – Opinia finansowo-księgowa Ernst & Young dla prokuratury.