SŁOWNIK

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There is currently 1 name in this directory beginning with the letter T.
Toksyczne aktywa
Aktywa finansowe, których ryzyko inwestycyjne zostało pierwotnie istotnie niedoszacowane przez posiadacza. Przeważnie są to papiery wartościowe oraz pożyczki obarczone wysokim ryzykiem kredytowym lub płynności, którego realizacja może skutkować poważnym pogorszeniem sytuacji finansowej posiadacza i w efekcie jego upadłością.