SŁOWNIK

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 3 names in this directory beginning with the letter N.
Nadzór bankowy
Nadzór sprawowany przez specjalnie powołaną w tym celu instytucję, której zadaniem jest nieustanne monitorowanie podległych jej instytucji finansowych, w tym banków komercyjnych. W Polsce do 2008 roku nadzór ten sprawowany był przez Komisję Nadzoru Bankowego, a obecnie należy on do kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego.

Nadzór finansowy
Zbiór działań, których celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do niego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. W Polsce nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje nadzór bankowy, nadzór emerytalny, nadzór ubezpieczeniowy, nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego, oddziałami zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, nadzór nad agencjami ratingowymi, nadzór uzupełniający oraz nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową. Obecnie za nadzór finansowy w Polsce jest odpowiedzialna Komisja Nadzoru Finansowego (tzw. nadzór mikroostrożnościowy).

Niewypłacalność
Jest pojęciem różnorako definiowanym, przy czym ogólnie uznaje się, że jest to po pierwsze brak możliwości regulowania własnych zobowiązań w odpowiednim terminie (płynność finansowa) lub po drugie stan, w którym majątek dłużnika jest mniejszy od sumy jego wymagalnych zobowiązań wobec wierzycieli. W myśl Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze, artykuł 11 niewypłacalność definiowana jest z perspektywy dłużnika, tj. ?Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.?