SŁOWNIK

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter D.
Deprecjacja
Zjawisko przeciwstawne do aprecjacji, polegające na osłabieniu waluty krajowej względem waluty zagranicznej, będące wynikiem przewagi podaży nad popytem. W przypadku kredytów walutowych oznacza rosnący kurs waluty obcej, a tym samym spadek siły nabywczej złotówki, czyli konieczność wydatkowania większej liczby złotych w zamian za określoną liczbę euro, dolarów czy innej waluty obcej.

Derywaty
Walory (instrumenty finansowe) podobne do papierów wartościowych, których cena jest uzależniona od ceny wartości aktywów pierwotnych. Potwierdzają one uzyskanie przez nabywcę derywatu prawa do otrzymania w przyszłości określonej wartości pieniężnej lub dokonania transakcji.