SŁOWNIK

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 4 names in this directory beginning with the letter A.
Agencja ratingowa
Wyspecjalizowana firma, nadająca za opłatą rating podmiotom podlegającym ocenie. Zleceniodawcami dla agencji ratingowych mogą być: podmiot podlegający ocenie lub też inne podmioty w tym potencjalni inwestorzy. Agencje ratingowe powstały na początku XX wieku w USA. Obecnie najbardziej znanymi agencjami ratingowymi są firmy amerykańskie: ? Moody's, ? Standard and Poor's, ? Duffife Pelps - specjalizująca się w ocenie rynku południowoamerykańskiego, ? Fitch Investors Service - dokonująca głównie ocen banków oraz brytyjska: ? IBCA - dawniej oceniająca tylko banki, a obecnie także inne podmioty.

Akcja
Papier wartościowy emitowany przez spółkę, którego posiadanie równoznaczne jest z nabyciem ułamkowej części praw majątkowych kapitału akcyjnego, jak i praw niemajątkowych przypisanych akcjonariuszom (posiadaczom akcji). Akcje są dla emitującego je przedsiębiorstwa źródłem pozyskania kapitału, podczas gdy dla akcjonariuszy stanowią one narzędzie inwestycyjne. Ze względu na cechy akcji wyróżnia się np.: akcje zwykłe i uprzywilejowane, imienne i na okaziciela, aportowe i gotówkowe.

Akredytywa
Pisemna deklaracja banku we własnym imieniu, choć działającego na zlecenie klienta, obligująca ów bank wobec osoby trzeciej (beneficjenta) do zapłaty beneficjentowi określonej kwoty pieniężnej, jeśli beneficjent spełni warunki ustalone w akredytywie.

Aprecjacja
Umocnienie waluty, czyli wzrost wartości kursu waluty krajowej w stosunku do waluty zagranicznej. Aprecjacja jest wynikiem nadmiernego popytu względem podaży waluty i wpływa bezpośrednio na obniżenie kursu waluty obcej, skutkujące tym samym czasową redukcją wartości zobowiązania walutowego np. kredytu udzielonego we franku szwajcarskim czy euro. Przeciwieństwem aprecjacji jest deprecjacja pieniądza.